Zvané přednášky

Zvanou přednášku nám potvrdili:
Deloitte - Kateřina Veselovská,
O2 - Jan Romportl,
Microsoft - Lukáš Kohut,
Socialbakers - Milan Lepík,
Seznam.cz (ex) - Jiří Materna.


Kateřina Veselovská, Deloitte ČR

Sémantická analýza ve forenzním vyšetřování

Kateřina Veselovská
Semantic Data Science Lead, Analytic & Forensic Technology,
Deloitte ČR
Včasné vyhodnocení závažnosti případu a správná identifikace klíčových slov jsou v rámci forenzního vyšetřování dlouhodobě zásadními kompetencemi. Objem analyzovaných textových dat ale stále roste a častěji se také setkáváme s případy zahrnujícími data z mnoha různých jazyků. Tradiční přístupy k prohledávání dat zastarávají, ukazují se jako nákladné a nepraktické. Při hledání vzorců a trendů v datech již není možné spoléhat se výhradně na manuální analýzy. V tomto příspěvku ukážeme, jak využíváme nejnovější přístupy z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka pro účely automatické analýzy nestrukturovaného obsahu a identifikaci vyhledávaných slov ve forenzní analytice, a uvedeme konkrétní příklady ilustrující úsporu času a nákladů při uplatnění sémantické analýzy ve forenzním vyšetřování.


Jan Romportl, O2 ČR

Data Science a umělá inteligence v O2


Jan Romportl
Chief Data Scientist,
O2 ČR
Data Science tým O2 pracuje nad rozsáhlými heterogenními zdroji dat, které integruje ve své Big Data platformě a která pokrývají poměrně široké spektrum od signalizací z mobilní sítě přes webový provoz, geolokační data, IPTV či zákaznické chování, až po různé druhy textových dat. Přednáška tedy nejprve stručně představí roli Data Science týmu uvnitř struktury O2 Czech Republic, dále podrobněji popíše konkrétní zdroje dat a platformy, s nimiž pracujeme, a pak se zaměří hlavně na metody, které nejčastěji používáme, jakou roli v nich hraje aplikovaná umělá inteligence, kde využíváme deep learning či kde je naopak nutno použít lineární, snadno interpretovatelné modely. Vzhledem k tomu, že přednáška proběhne mezi akademiky, tak se nebude moci vyhnout ani představení toho, jak v O2 využíváme metody strojového zpracování přirozeného jazyka. Na závěr přednáška zmíní, jak je to s bezpečností dat a ochranou citlivých informací.


Lukáš Kohut, Microsoft CEE

Bot framework a Cognitive services
aneb sestavte si vlastního inteligentního bota


Lukáš Kohut
ASSC Consultant,
Microsoft CEE
Microsoft investuje v poslední době nemalé finanční prostředky do rozvoje kognitivních služeb umožňujících rozvíjet umělou inteligenci v netradičních řešeních. Jedno z aktuálních témat dneška je využití umělé inteligence v podobě bota, který umožňuje vést konverzaci formou textu nebo hlasu. Díky spojení umělé inteligence a jakékoliv konverzační platformy se otevírají úplně nové možnosti, jak lze pomocí přirozeného jazyka lépe vyhledávat informace nebo řešit specifické úlohy. Cílem přednášky je představit kognitivní služby pracující s textovým obsahem a blíže si představit využití botů ve společnosti.


Milan Lepík, Socialbakers

Jak se pečou data v Socialbakers


Milan Lepík
Director of Data Platform,
Socialbakers
Socialbakers pomáhají firmám měřit úspěšnost na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, Instagram či Youtube. Mezi zákazníky firmy patří polovina největších světových firem z žebříčku Fortune 500. Základem analýz jsou data. Každou vteřinu se odešle 1.000 požadavků na věřejně dostupná API sociálních sítí, takto získaná data jsou v systému dostupná okamžitě po uložení do databáze, včetně výsledku výpočtu agregací klíčových metrik. Fulltext hledání nad 1 miliardou příspěvků v clusteru se pohybuje pod 3s. Přednáška je zaměřená na popis silných a slabých stránek vyzkoušených databázových technologií z pohledu potřeb Socialbakers.


Jiří Materna, Seznam.cz (ex)

Moderní přístupy ke strojovému generování textů


Jiří Materna
Machine Learning Freelancer
Head of Research,
Seznam.cz (ex)
V poslední dekádě bylo možné zaznamenat obrovský nárůst popularity strojového učení a zejména umělých neuronových sítí. Je to dáno především exponenciálním nárůstem dostupného výpočetního výkonu, který umožňuje trénování i velice komplexních sítí s hlubokou strukturou. Díky tomu je možné strojovým učením řešit úlohy, u kterých to dříve bylo nepředstavitelné. Jednou z nich je i plně automatické generování textů, které nevyžaduje žádnou explicitně definovanou slovní zásobu ani gramatiku.
V přednášce budou představeny principy algoritmů založených na hlubokých rekurentních neuronových sítích a Long-short Term Memory sítích, které stojí za vytvořením sbírky básní Poezie umělého světa. Jedná se o první knižně vydanou sbírku české poezie, která byla kompletně vygenerována počítačem.
Program konference

V minulosti se konference zúčastnili akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci, studenti i odborníci ze soukromého sektoru, a to zejména z těchto institucí:

 • FAV ZČU Plzeň
 • FEI TU Košice
 • FEI VŠB-TU Ostrava
 • FEL ČVUT Praha
 • FI MU Brno
 • FIIT STU Bratislava
 • FIS VŠE Praha
 • FIT ČVUT Praha
 • FIT VUT Brno
 • FRI ŽU Žilina
 • IBM Research, Praha
 • MFF UK Praha
 • Rockwell Automation, Praha
 • Seznam.cz, Praha

Podrobný program konference Data a znalosti 2017 bude doplněn.